شهریه تدریس خصوصی زبان انگلیسی و سایر زبان های ما بصورت اقساط با توجه به توان مالی شما می تواند بصورت توافقی حتی در ۸ الی ۹ قسط دریافت گردد .