مدت زمان هر جلسه آموزش خصوصی زبان انگلیسی و سایر زبان های ما یک ساعت و نیم می باشد.