برای کسانی که مکالمات زبان انگلیسی آنها ضعیف است ما ۳۵ جلسه مکالمه تضمینی بصورت خصوصی پیشنهاد میکنیم که تا حد زیادی مسلط به مکالمات زبان درخواستی آنها می شود